Thiết kế đồ họa hai chiều (2D CAD)

Mô-đun này được khuyến khích cho các học viên liên quan tới các ngành như: kiến trúc, kĩ thuật, xây dựng, mỹ thuật …

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: 2D CAD
 • Phân bố giờ (LT/ThH): X giờ (?/?)
 1. Mục tiêu mô-đun

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Cung cấp cho học viên các kiến thưc cơ bản liên quan bản vẽ kỹ thuật 2D trong các ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng
 • Cung cấp cho học viên các kỹ năng cơ bản về thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D sử dụng phần mềm AutoCAD

 

 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu các khái niệm về bản vẽ 2D
 • Vai trò của bản vẽ 2D trong các ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng
 • Hiểu các chức năng cơ bản về thuật ngữ dùng trong một phần mềm hỗ trợ thiết kế – CAD (Computer Aided Design)

Về kỹ năng

 • Sử dụng AutoCAD để tạo, nhập, xuất và lưu trữ các bản vẽ
 • Sử dụng hiệu quả các lớp (layer) và tầng (level)
 • Tạo các đối tượng, sử dụng các công cụ lựa chọn và thao tác với đối tượng và thành phần
 • Sử dụng hiệu quả các dòng lệnh
 • Thiết lập văn bản trong AutoCAD
 • Làm việc với thư viện di động, đường dẫn đến đối tượng sử dụng đối tượng liên kết và nhúng – OLE (Object Linking and Embedding)
 • Chuẩn bị in hoặc vẽ
 1. Tóm tắt nội dung mô-đun

Trong các ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng hiện đại, sử dụng các phần mềm CAD là một kỹ năng thiết yếu nhằm nâng cao hiệu quả thiết kế các bản vẽ. Mô-đun này sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản liên quan tới bản vẽ kỹ thuật và thiết kế 2D. Cùng với đó, các học viên sẽ được hướng dẫn thiết kế các bản vẽ 2D sử dụng một phần mềm CAD phổ biến nhất hiện này-AutoCAD. Các học viên cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng thiết kế bản vẽ 2D qua các bài thực hành trên lớp.

 1. 6. Nội dung chi tiết mô-đun

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Làm quen với AutoCAD

 • Các thao tác cơ bản với CAD
 • Các thao tác cơ bản với ứng dụng CAD
 • Các thao tác đơn giản với bản vẽ
 • Thiết lập các thông số cơ bản cho bản vẽ
 • Các hình thức lưu trữ bản vẽ
 • Sử dụng chức năng trợ giúp khi dùng CAD
 • Điều hướng
 • Công cụ thu phóng
 • Named/View
 • Công cụ pan
 • Công cụ vẽ lại, cập nhật
 • Tầng (Layer/Level)
 • Tạo mới và chỉnh sửa các thuộc tính của layer/level
 • Làm hoạt động layer/level
 • Điều chỉnh trạng thái của layer/level
 • Trao đổi bản vẽ
 • Xuất bản vẽ
 • Nhập bản vẽ

Bài 2: Các hoạt động chính trong AutoCAD

 • Các đối tượng/thành phần
 • Các hệ thống phối hợp
 • Vẽ đường thẳng, hình khối, đa tuyến
 • Vẽ các đường cong
 • Vẽ đường gạch bóng
 • Phân chia các đối tượng/điểm từ một phần tử
 • Sử dụng công cụ chụp hình nhanh (Snapping tool)
 • Công cụ lựa chọn
 • Lựa chọn một hoặc nhiều đối tương
 • Sử dụng các công cụ lựa chọn khác
 • Lựa chọn dựa vào thuộc tính của layer/level
 • Thao tác với đối tượng/phần tử
 • Sao chép và di chuyển đối tượng/phần tử giữa các bản vẽ
 • Xóa đội tượng phần tử
 • Xoay, mở rộng, nhân bản, rãn các phần tử
 • Bù/sao chép các đôi tượng/phần tử song song
 • Tạo các mảng/mẫu đối tượng/phần tử
 • Cắt tỉa dối tượng
 • Xóa, thả đối tượng
 • Mở rộng/thả đối tượng/phần tử
 • Mở rộng, kéo dài đối tượng/phần tử
 • Điều chỉnh độ vát, phi lê (Fillet)
 • Sửa phần tử phức tập/đa tuyến (complex /polylines)
 • Chuyển đổi từ đối tượng/phần tử sang phần tử phức tạp/đa tuyến
 • Sử dụng dòng lệnh
 • Đo khoảng cách, góc
 • Đo diện tích
 • Các thuộc tính
 • Thay đổi các thuộc tính layer/level của đối tượng/phần tử
 • Khớp các thuộc tính giữa các đối tượng/phần tử
 • Thiết lập, thay đổi các thuộc tính các đường của đối tượng/phần tử
 • Chú giải
 • Thêm, sửa nội dung chú giải
 • Định dạng cho chú giải
 • Điều chỉnh các thuộc tính kích thước chú giải
 • Thêm các nội dung hình học vào chú giải

Bài 3: Các chức năng nâng cao

 • Sử dụng các khối/ô
 • Tạo các khối/ô trong bản vẽ
 • Tạo các wblock
 • Thư viện di động
 • Tạo, sửa thuộc tính/thẻ
 • Thêm đối tượng/phần tử, tập tin từ thư viện
 • Trích xuất/báo cáo
 • Sử dụng OLE
 • Nhúng/kết nối một tập tin như một đối tượng
 • Thêm các siêu liên kết vào một đối tượng

Bài 4: In, vẽ

 • Sử dụng các mô hình
 • Tạo, sử dụng, chỉnh sửa
 • Tạo, sử dụng và mở rộng các khung nhìn khác nhau
 • Điêu đề khối
 • Lựa chon máy in/máy vẽ
 • Cá tùy chọn in/vẽ khác
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

Tài liệu tham khảo thêm:

     AutoCAD Help, Autodesk AutoCAD 360 Support Center

 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố giờ (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Làm quen với AutoCAD 2-2
2 Bài 2: Các hoạt động chính trong AutoCAD (1/2) 2-2
3 Bài 2: Các hoạt động chính trong AutoCAD (2/2) 2-2
4 Bài 3: Các chức năng nâng cao

Bài 4: In, vẽ

2-2
 1. Yêu cầu đối với mô-đun và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mô-đun
 Hình thức kiểm trả Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và ký năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

'