Sử dụng hệ quản trị CSDL

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) và sử dụng CSDL hiệu quả

 

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: 

  • Hiểu về CSDL, cách tổ chức và hoạt động.
  • Tạo CSDL đơn giản và xem nội dung dữ liệu qua nhiều chế độ khác nhau.
  • Tạo bảng (table), định nghĩa, chỉnh sửa trường (field) và các thuộc tính; nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng.
  • Sắp xếp (sort), lọc bảng (filter) và biểu mẫu (form); tạo, chỉnh sửa và truy vấn thông tin cụ thể từ CSDL.
  • Hiểu về biểu mẫu (form), tạo biểu mẫu để nhập, chỉnh sửa, xóa bản ghi (record) và dữ liệu trong bảng ghi.
  • Tạo báo cáo (report) và kết xuất.

Lợi ích thu được:

  • Nắm vững khái niệm và kĩ năng cần thiết để tổ chức và vận hành một CSDL.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụngCSDL hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin về mô-đun này và tìm trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất

'