Lập kế hoạch dự án

Mô-đun này giúp học viên biết cách sử dụng phần mềm quản trị dự án để chuẩn bị kế hoạch và quản lý dự án. Bao gồm lập kế hoạch, quản lý thời gian, chi phí, nhiệm vụ và nguồn lực.

 1. Thông tin chung
 • Tên mô-đun: Quản lý dự án
 • Phân bố giờ (LT/ThH): X giờ (?/?)
 1. Mục tiêu mô-đun

Mô-đun này hướng đến các mục tiêu sau:

 • Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản liên quan đến quản lý dự án và các công việc trong quản lý dự án
 • Cung cấp cho học viên các kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý dự án Microsoft Project Standard trong việc việc giám sát và lên kế hoạch, quản lý các nguồn lực.
 1. Chuẩn đầu ra

Sau khi kết thúc mô-đun, học viên có khả năng:

Về kiến thức

 • Hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý dự án và lợi ích của việc quản lý dự án mang lại
 • Có các hiểu biết về các công việc chính trong quản lý dự án

Về kỹ năng

 • Sử dụng phần mềm quản lý dự án để quản lý dự án
 • Tạo, lập lịch và quản lý các phần việc trong dự án dùng phần mềm quản lý dự án
 • Sử dụng phần mềm Microsoft Project Standard để phân bổ kinh phí, các nguồn lực cho các công việc trong dự án
 • Sử dụng Microsoft Project Standard để giám sát công việc
 • Chuẩn bị nội dung báo cáo
 1. Tóm tắt nội dung mô-đun

Quản lý nói chung và quản lý dự án nói riêng là hoạt động mà mọi tổ chức, nhóm dự án đều phải thực hiện, nhằm xây dựng và duy trì một môi trường tố giúp các thành viên hoàn thành hiệu quả mục tiêu đã định. Mô-đun sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản liên quan đến quản lý dự án và các hoạt động liên quan đến quản lý dự án. Các học viên cũng được hướng dẫn dùng ứng dụng quản lý dự án Microsoft Project Standard trong quá trình quản lý. Đồng thời, các học viên cũng sẽ được rèn luyện các kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học thông qua các bài thực hành.

 1. Nội dung chi tiết mô-đun

Mô-đun sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

Bài 1: Quản lý dự án

 • Các khái niệm cơ bản
 • Dự án và quản lý dự án
 • Các đối tượng trong quản lý dự án
 • Các hoạt động chính trong quản lý dự án
 • Cân bằng khối lượng công việc, thời gian, nguồn lực và chi phí
 • Sử dụng ứng dụng trong quản lý dự án
 • Các công cụ và chức năng chính của một ứng dụng quản lý dự án

Bài 2: Dự án trong Microsoft Project Standard

 • Làm việc với các dự án
 • Các thao tác cơ bản với Microsft Project Standard
 • Các thao tác cơ bản với các dự án trong Microsft Project Standard
 • Lưu dự án dưới các định dạng khác nhau
 • Các mô hình quan sát dự án
 • Khởi động một dự án
 • Tạo mới một dự án trong Microsft Project Standard
 • Lập lịch trong quản lý dự án
 • Thêm các thông tin cơ bản của một dự án
 • Thiết lập các tùy chọn cho lịch làm việc

Bài 3: Quản lý các công việc trong dự án với Microsft Project Standard

 • Các thao tác với công việc trong Microsft Project Standard
 • Tạo, sửa, sao chép, di chuyển và xóa công việc
 • Thời hạn công việc
 • Phân chia công việc
 • Mốc thời gian của dự án
 • Công việc định kì
 • Lập lịch
 • Quan hệ lô-gic giữa các công việc
 • Thời gian chờ (lead time) và thời gian trễ (lag time)
 • Các ràng buộc và hạn chót
 • Ràng buộc trong công việc
 • Hạn chót (deadline) trong Microsft Project Standard
 • Ghi chú và siêu liên kết
 • Ghi chú cho một công việc trong Microsft Project Standard
 • Siêu đường dẫn

Bài 4: Các nguồn lực và chi phí

 • Các nguồn lực
 • Các loại nguồn lực
 • Mối liên hệ giữa các loại nguồn lực
 • Các nguồn lực trong phần mềm quản lý dự án
 • Phân bổ nguồn lực
 • Chi phí
 • Định phí (fixed cost) và biến phí (variable cost)
 • Quản lý chi phí trong phần mềm quản lý dự án

Bài 5: Giám sát dự án với Microsft Project Standard

 • Đường găng
 • Công việc găng
 • Đường gang
 • Giám sát tiến trình và tái lập lịch
 • Đường cơ sở
 • Đường tiến trình
 • Quản lý các công việc và tiến trình công việc
 • Tái lập lịch

Bài 6: In ấn và xuất báo cáo

 • Thiết lập in ấn và báo cáo
 • Thiết lập trang in
 • Chuẩn bị các biểu đồ, bảng
 • In ấn
 • Xem trước các biểu đồ, báo cáo
 • Các tùy chọn in ấn
 1. Học liệu

Tài liệu bắt buộc:

      ICDL Asia. ICDL Learning Material Syllabus Version 2: Microsoft Project 2010

Tài liệu tham khảo thêm:

      Support for Microsoft Project and Project Server, Microsoft -Getting started with Project

 1. Lịch trình giảng dạy
Buổi Nội dung Tài liệu tham khảo Phân bố giờ (Lý thuyết – Thực hành)
1 Bài 1: Quản lý dự án

Bài 2: Dự án trong Microsoft Project Standard

Chương 1, 5, 8 2-2
2 Bài 3: Quản lý các công việc trong dự án với Microsft Project Standard Chương 2, 3, 4, 9 2-2
3 Bài 4: Các nguồn lực và chi phí Chương 6, 7 2-2
4 Bài 5: Giám sát dự án với Microsft Project Standard

Bài 6: In ấn và xuất báo cáo

Chương 10, 11, 12 2-2
 1. Yêu cầu đối với mô-đun và các yêu cầu khác của giảng viên
 • Yêu cầu học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập được giao và các yêu cầu của giảng viên
 • Tham gia học trên lớp ít nhất 80% tổng giờ học của mô-đun.
 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mô-đun
 Hình thức kiểm trả Mục đích Trọng số Ghi chú
Bài tập Kiểm tra việc thành thạo các kỹ năng của bài học 0% Mỗi buổi học
Thi kết thúc mô-đun Đánh giá kiến thức và ký năng của cả mô-đun 100% Thi trắc nghiệm trên máy tính

'