October 30, 2016

An toàn và bảo mật CNTT

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản của việc sử dụng các kĩ năng ICT một cách an toàn trong cuộc sống, sử […]
October 30, 2016

Lập kế hoạch dự án

Mô-đun này giúp học viên biết cách sử dụng phần mềm quản trị dự án để chuẩn bị kế hoạch và quản lý dự án. Bao […]
October 30, 2016

Xử lý văn bản nâng cao

Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên có thể vận dụng các chức năng chuyên dụng để nâng cao chất lượng văn bản và […]
October 30, 2016

Sử dụng bảng tính nâng cao

Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng bảng tính lên mức chuyên gia. Khi hoàn tất mô-đun này, […]
'