October 30, 2016

An toàn và bảo mật CNTT

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản của việc sử dụng các kĩ năng ICT một cách an toàn trong cuộc sống, sử […]
October 30, 2016

Lập kế hoạch dự án

Mô-đun này giúp học viên biết cách sử dụng phần mềm quản trị dự án để chuẩn bị kế hoạch và quản lý dự án. Bao […]
October 30, 2016

Biên tập ảnh

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về ảnh kĩ thuật số và cách sử dụng ứng dụng biên tập ảnh để nâng […]
October 30, 2016

Biên tập web

Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về trang web, các bước để tạo, đăng tải và duy trì trang web. Thông tin […]
'